PRO UCHAZEČE

Jak se stát žákem Wonderland školky

Den zápisu pro rok 2020/2021:

11. 5. 2020 Hrnčíře
12. 5. 2020 Háje
13. 5. 2020 Předškolní třída Libuš

Rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotné dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně: sjednáme s Vámi osobní schůzku, provedeme Vás prostory mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat – vyplňte nezávaznou přihlášku a my se Vám obratem ozveme.

Prohlídka školy a osobní setkání s rodiči

Na základě přihlášky pozve mateřská škola zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce. Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu a další vzdělávací a organizační dokumenty mateřské školy. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí na školní rok 2020/2021

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku.

Nezávazné přihlášky na školní rok 2020/2021 přijímá mateřská škola do 27. 4. 2020. Pořadí přijatých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání na jednotlivých pobočkách proběhnou vždy od 9 do 14 hodin.

K němu jsou pozvaní ti zákonní zástupci, kteří zaslali přihlášku a absolvovali osobní schůzku ve školce. Během zápisu podepisují zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají potvrzení od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ.

MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonní zástupci zároveň prokážou svou totožnost občanským průkazem či cestovním pasem.

Do čtrnácti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Současně také dochází k podpisu smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte, ve které se zavazuje zákonný zástupce k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

Kritéria pro přijetí dítěte

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ Wonderland rozhoduje ředitelka MŠ po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií. Příkladem kritérií, která si mateřská škola stanovila jako relevantní, jsou tyto:

  1. Sourozenci dětí, které navštěvují mateřskou školu Wonderland.
  2. Znalost dítěte anglického jazyka.
  3. Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají tříleté, následně čtyř a pětileté děti.
  4. Děti hlásící se k celotýdennímu provozu.
  5. Adresa (trvalá či kontaktní) dítěte.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny.

Kontakt:

Veronika Bergmanová
Ředitelka MŠ Wonderland
bergmanova@mswonderland.cz

Nezávazná přihláška

Informace o dítěti

Informace o matce

Ulice, město, PSČ

Jakou docházku si přejete pro Vaše dítě?

Ulice, město, PSČ

Informace o otci

Ulice, město, PSČ

Doplňující informace

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Více informací naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.